Meghna Preloader

เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

เมื่อวันที่ 6 กย. 60 มีงานแถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ "เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน" มาดูคลิปการบรรยายที่สำคัญนี้กัน ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศ้ยที่สอดคล้องกับตลาดคือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม

ทิศทางสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศ้ยที่สอดคล้องกับตลาดคือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม ดร.โสภณ ได้เคยไปดูงานสมาคมผู้ซื้อบ้านแห่งประเทศมาเลเซีย และเห็นว่าการสนับสนุนผู้ซื้อบ้านเป็นพันธกิจสำคัญและมีประโยชน์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ แม้ ดร.โสภณ จะเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน แต่ก็เล็งเห็นความสำคัญของผู้ซื้อบ้าน จึงได้ร่วมกับผู้สนใจก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้น และไม่ได้เป็นสมาคมที่มุ่งจะไปต่อสู้กับสมาคมนักพัฒนาที่ดินที่มีอยู่นับสิบสมาคมในประเทศไทย นักพัฒนาที่ดินก็เป็นนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอย่างโปร่งใสเป็นสำคัญ ที่เป็นปัญหาคงมีเพียงส่วนน้อยมาก สมาคมนี้จึงมุ่งให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ราชการเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านโดยตรง