Meghna Preloader
กลับหน้าแรก

ทิศทางสมาคมผู้ซื้อบ้าน

            ต่อไปนี้เป็นการแถลงข่าวของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศ้ยที่สอดคล้องกับตลาดคือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม

            ดร.โสภณ ได้เคยไปดูงานสมาคมผู้ซื้อบ้านแห่งประเทศมาเลเซีย และเห็นว่าการสนับสนุนผู้ซื้อบ้านเป็นพันธกิจสำคัญและมีประโยชน์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ แม้ ดร.โสภณ จะเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน แต่ก็เล็งเห็นความสำคัญของผู้ซื้อบ้าน จึงได้ร่วมกับผู้สนใจก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้น และไม่ได้เป็นสมาคมที่มุ่งจะไปต่อสู้กับสมาคมนักพัฒนาที่ดินที่มีอยู่นับสิบสมาคมในประเทศไทย นักพัฒนาที่ดินก็เป็นนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอย่างโปร่งใสเป็นสำคัญ ที่เป็นปัญหาคงมีเพียงส่วนน้อยมาก สมาคมนี้จึงมุ่งให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ราชการเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านโดยตรง

            สำหรับสาระสำคัญของข้อบังคับสมาคมผู้ซื้อบ้านโดยสังเขป เป็นดังนี้

            ข้อ 1.     ชื่อของสมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมผู้ซื้อบ้าน" เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า "Home Buyers Association"

            ข้อ 3.     สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 10 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 www.thaihomebuyers.org Email: thaihome.buyers@gmail.com โทร.02.295.3171  โทรสาร 02.295.1154

            ข้อ 4.     สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อ

            4.1       การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

            4.2       ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

            4.3       การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย

            4.4       ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

            4.5       สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

            4.6       ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

            4.7       ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

            ข้อ 5.     ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้:

            5.1       สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ซื้อ/ผู้จะซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย และผู้สนใจทั่วไป

            5.2       สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

            5.3       สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าเป็น สมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

            ข้อ 7.     ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

            7.1       สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

            7.2       สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

            7.3       สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

            ข้อ 14.   คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ

            สำหรับการดำเนินกิจกรรมของสมาคม จะมุ่งให้ความรู้ เช่น การจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้ จัดทำเว็บไซต์ให้ผู้ซื้อบ้านได้มีโอกาสปรึกษาหารือกัน หรือประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งบริษัทพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น สำหรับรายได้ของสมาคม ดร.โสภณ ประเดิมบริจาคให้เป็นเงิน 50,000 บาท และคงไมได้มีค่าใช้จ่ายมากมายนักเพราะไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไรแต่อย่างไร

            ดร.โสภณ ตั้งใจจะเป็นนายกสมาคมเพียงสมัยเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะทำประโยชน์ต่อผู้ซื้อบ้านได้มาร่วมทำกิจกรรมที่มีเป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย
1. ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม
2. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคม
3. รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ อุปนายกสมาคม
4. นายพัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษาสมาคม
5. นางสาวกานตี อิสรีย์ณุรักษ์ กรรมการ
6. นางสาววีณา อุปัทยา กรรมการ
7. นายวิเชียร อัศรัสกร กรรมการ
8. นายวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร กรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา ศรีสว่าง กรรมการ
10. นางวิไลพรรณ หลวงยา กรรมการและประชาสัมพันธ์
11. นางวรรณา พูนปาน กรรมการและเหรัญญิก
12. นายอติณัช ชาญบรรยง กรรมการและปฏิคม
13. นางสาวนงลักษณ์ จตุเทน กรรมการและเลขานุการ
ดูเว็บไซต์สมาคมที่ www.thaihomebuyers.org
และใน fb: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers

 

 

 

 

s