กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
อาจารย์พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษา
ดร.โสภณ พรโชคชัย  นายกสมาคม 
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคม
คุณวิญญู วรัญญู  อุปนายกสมาคม
ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ อุปนายกสมาคม
คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ กรรมการ
คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี  กรรมการ
คุณวิเชียร อัศรัสกร กรรมการ
คุณวีณา อุปัทยา กรรมการ
คุณวินัย เฮ้งเจริญ  กรรมการ 
คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค  กรรมการ
คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร กรรมการ
คุณวรรณา พูนปาน กรรมการและเหรัญญิก
อ.อติณัช ชาญบรรยง กรรมการและปฏิคม
คุณวิไลพรรณ หลวงยา กรรมการและประชาสัมพันธ์
คุณนงลักษณ์ จตุเทน กรรมการและเลขานุการ

มาร่วมกันตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน

           สำหรับ "บ้าน" ในที่นี้ หมายรวมถึงผู้ซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่

           1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว

           2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

           3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน

           4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

           5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

           ดร.โสภณ กล่าวว่า แม้สมาคมนี้จะรักษาประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน แต่ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเผชิญหน้ากับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ดี มีธรรมาภิบาลทั้งหลาย แต่มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมและที่อยู่อาศัยของประชาชนไปร่วมกัน ดร.โสภณ ยังเคยไปพบปะกับผู้บริหารสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย และเห็นว่าการมีสมาคมประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม โปรดดูรายละเอียดได้ที่

           ท่านผู้ใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 Email: thaihome.buyers@gmail.com

โปรดกด "ถูกใจ" FB Page: https://www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org