กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน สมาคมนี้จัดตั้งเพื่อประสานความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบ้าน
ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ หลายประการเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้ซื้อบ้าน       
ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคม
คุณวิญญู วรัญญู อุปนายกสมาคม
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ กรรมการ
คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ กรรมการ
คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี กรรมการ
คุณบุษกร มงคลนิธิธรรม กรรมการ
คุณวิเชียร อัศรัสกร กรรมการ
คุณวีณา อุปัทยา กรรมการ
คุณวินัย เฮ้งเจริญ กรรมการ
คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธคุณกูร กรรมการ
คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค กรรมการ
คุณวรรณา พูนปาน กรรมการ
คุณวิไลพรรณ หลวงยา กรรมการ
คุณอติณัช ชาญบรรยง กรรมการ
คุณนงลักษณ์ จตุเทน

กรรมการและเลขานุการ

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org